Kostendeskundige | 32-36 uur per week | Amsterdam

Dit bericht is geplaatst op 23 augustus 2019 in Nieuws, Vacatures

Duizenden woningen, tientallen bruggen en kilometers kade. We gaan het de komende jaren in een druk bevolkt Amsterdam realiseren. Voeg daar onze ambities op het gebied van energietransitie aan toe en je hebt een indrukwekkende hoeveelheid uitdagende projecten. Met scherpe analyses, adviezen – en als het nodig is: tegenspraak – help jij als kostendeskundige de gemeente Amsterdam deze projecten ook op financieel vlak realistisch uit te voeren. En daarvoor werk je bijna letterlijk in de achtertuin van de Amsterdammers.

De functie

Kostendeskundige Gemeente AmsterdamJij gaat aan de slag voor het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Deze organisatie realiseert de meest uiteenlopende projecten in de openbare ruimte van onze stad; van speelpleintjes tot de ontwikkeling van het Zeeburgereiland. Daarbij draait het natuurlijk om techniek, maar ook om een betrouwbare inschatting van kosten op verschillende niveaus. Zowel op hoofdlijnen aan de voorkant van een project (in de schetsfase) als op elementniveau (de bouten, moeren en millimeters) raam jij de kosten op basis van engineering in het project p. Hiervoor heb je contact met bijvoorbeeld werkvoorbereiders en projectleiders.

Als kostendeskundige werk je ongeveer tachtig procent van je tijd aan projecten. Per jaar zijn dat er ongeveer honderd. De ene keer heb je een adviesrol op afstand. Wat kost bijvoorbeeld een straat? Jij berekent het op basis van een uitgewerkt ontwerp en draagt je raming over aan de projectmanager. In andere gevallen ben je echt onderdeel van het projectteam en werk je aan meer complexe opdrachten. Daarin verandert nogal eens wat en dat heeft effect op de inhoud, de planning én daarmee ook op het financiële plaatje. Jij ziet het grotere geheel en maakt het team met heldere analyses bewust van de eventuele risico’s en financiële gevolgen. Kortom: je bent het geweten aan de kostenkant van een project. In de ontwerpfase, maar ook daarna. En zijn er (raam)contracten met leveranciers gesloten? Dan blijf je aangehaakt om het prijsniveau te monitoren en zo nodig ga je met aannemers in gesprek.

De resterende tijd besteed je aan het ontwikkelen en op peil houden van de kennis van het bureau. Samen met je collega’s van de vakgroep Kostendeskundigheid stel je een ontwikkelplan op. Daarin staat waaraan we willen werken en hoe we de taken daarvoor verdelen. Hoe houden we prijzenbestanden actueel? En wie gaat zich verdiepen in innovaties rond kademuren en bruggen? Maar ook: met welke prijsbepalende bouwstenen kunnen we de kosten voor een fictieve brug berekenen? Misschien heb je hiervoor nog niet alle noodzakelijke expertise in huis. Geen probleem, want je krijgt bij ons volop ruimte om je kennis en vaardigheiden verder te ontwikkelen!

Wij vragen

Je begrijpt al het nodige van techniek en projecten in de openbare ruimte. Het analyseren van vraagstukken en het leggen van verbanden tussen zaken die met elkaar samenhangen gaan je prima af. Met een brede interesse en scherpe blik kijk je over projectgrenzen heen; ook wat in onze organisatie en in de stad gebeurt heeft je aandacht. Samen met je collega’s ga je altijd voor het beste resultaat voor jouw klanten, de projectteams. Je denkt daarbij in mogelijkheden en wilt vooruit, maar zegt ook ‘nee’ als de juiste vragen nog niet zijn beantwoord. Als het nodig is, steek je zelf je voet tussen de deur om een advies op de agenda te krijgen. En je beschikt over de skills om jouw bevindingen te laten landen. Daarbij zet je overtuigend de juiste beïnvloedinggstijl in. Ben je nog geen kostenexpert? Dan heb je in elk geval de ambitie om in die rol te groeien.

Verder heb je:

 • Aan­toon­baar hbo-ni­veau of mi­ni­maal een re­le­vant mbo-di­plo­ma, bij­voor­beeld in de rich­ting ci­vie­le tech­niek, (tech­ni­sche) be­drijfs­kun­de, pla­no­lo­gie of bouw­kun­de.
 • Mi­ni­maal een jaar werk­er­va­ring in de fy­sie­ke pro­jec­ten­we­reld van grond-, weg- en wa­ter­bouw of uti­li­teits­bouw.
 • Bij voor­keur werk­er­va­ring in de pu­blie­ke open­ba­re ruim­te in een com­plexe (ste­de­lij­ke) om­ge­ving en af­fi­ni­teit met het wer­ken in de pu­blie­ke sec­tor.
 • Goe­de ken­nis van en er­va­ring met kan­toor­soft­wa­re (met name Mi­cro­soft Ex­cel), en af­fi­ni­teit met tech­ni­sche soft­wa­re voor en­gi­nee­ring en/​of BIM.
 • Ken­nis van de ver­schil­len­de pro­ject­fa­ses, en ken­nis van (of mi­ni­maal af­fi­ni­teit met) de uit­voe­rings­fa­se van pro­jec­ten.
 • Bij voor­keur ken­nis van en er­va­ring op het ge­bied van kos­ten­ra­min­gen, ra­mings­tech­nie­ken en bouw­prij­zen, en de vak­ge­bie­den die daar im­pact op heb­ben of mee sa­men­han­gen. Daar­bij kun je den­ken aan werk­voor­be­rei­ding, ri­si­co­ma­na­ge­ment, plan­ning, in­koop en con­tract­vor­men, en sys­tee­m­en­gi­nee­ring.

 

Wij bieden

 • Een vast con­tract en een sa­la­ris van mi­ni­maal € 2.591,- en maxi­maal € 4.225,- bru­to per maand (schaal 9 of 10) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring.
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en zelf je werk­tij­den in te de­len, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé.
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt.
 • Een fan­tas­ti­sche werk­lo­ca­tie mid­den in het cen­trum van Am­ster­dam met een van de groot­ste, mooi­ste en breed­ste pro­ject­por­te­feuil­les in het land.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get dat je vrij kunt be­ste­den.
 • Een door­dacht in­werk­pro­gram­ma dat je snel op weg helpt en uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­leidin­gen en mind­ful­ness.

 

De organisatie

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Het Ingenieursbureau Amsterdam bouwt aan de openbare ruimten in de stad. Van de Zuidas tot de Haven-Stad en van de brug over het IJ tot het Sloterpark. Wat ons betreft de Champions League van gemeentelijke ingenieursbureaus. Jij gaat werken in de vakgroep Kostendeskundigheid, een onderdeel van het team Risicomanagement, Planning en Kosten. Een mooie mix van zeven inhoudelijk gedreven en betrokken specialisten die staan voor betrouwbare kostenramingen en –adviezen en hun kennis hierover graag met elkaar delen. We zijn direct in onze manier van communiceren en accepteren dat van elkaar. De sfeer? Die is prima. Tegen een gezellige borrel of feestje op zijn tijd zeggen we geen nee.

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.amsterdam.nl.

Sollicitatieprocedure

Zet jij je ideeën en kennis graag in voor een ambitieuze werkgever die het beste wil voor de stad Amsterdam en haar bewoners, ondernemers en bezoekers? Wij ontvangen graag uiterlijk 18 september 2019 je motivatie en cv via het online sollicitatieformulier.

Vragen over deze vacature

Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Sjoerd Blokpoel, teammanager Risicomanagement, Planning & Kosten. Hij is bereikbaar via 06 – 20 42 96 07 en via s.blokpoel@amsterdam.nl.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Stel ze aan Christine Hilgers, adviseur werving & selectie, via 06 11179090 en via c.hilgers@amsterdam.nl.De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.