Silent Way – het stille wegdek dat langer meegaat

Dit bericht is geplaatst op 10 oktober 2017 in Nieuws, Product en materiaal, Bestrating

De Ruurloseweg in Zelhem. Een van de eerste
projecten met Silent Way, aangelegd in 2003. Klik hier en hoor het verschil met de
omliggende bestrating. Metingen in 2013 toonden aan dat het geluid hier slechts met 0,9 dB was toegenomen.

Wegverkeer is de belangrijkste geluidbron in een woonomgeving en veroorzaakt bij 12 procent van de volwassen Nederlanders ernstige slaapverstoringen. Gezondheidsklachten als hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten worden hieraan gerelateerd.

Stille wegdekken zijn voor veel wegbeheerders een van de weinige mogelijkheden om een effectieve geluidreductie te realiseren binnen de grenswaarden van de Wet Geluidhinder.

Maar er is meer. Afhankelijk van de situatie levert een stil wegdek direct een besparing op voor geluidmaatregelen aan de gevel van woningen, zoals dubbel glas en isolatie. Ook zorgt een wegdek dat 3 dB dempt ervoor dat de afstand van de weg tot een bepaalde geluidcontour halveert. Daardoor kan er dichter langs de weg worden gebouwd, zonder aan geluidkwaliteit in te boeten. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), leidt het opschuiven van 50 m afstand tot 50 m2 winst per strekkende meter weg. Gewaardeerd tegen € 100 per m2 vertegenwoordigt dit een bedrag van € 5.000 per strekkende meter weg. Wordt door het stillere wegdek het geluidniveau bij de bestaande of nieuw te bouwen woningen 3 dB lager, dan kan gerekend worden met een toename van de huizenprijs met circa 1 tot 3 procent. Deze berekening toont eveneens aan dat waar de overheid door regelgeving schaarste creëert, een oplossing als een stil wegdek naast een maatschappelijke waarde ook een economische waarde kan krijgen.

Bovenstaand rekenvoorbeeld van de RVO laat zien dat er wel degelijk manieren zijn om een concrete waarde toe te kennen aan kwaliteitsaspecten in de leefomgeving. En zo langzamerhand zijn daar ook steeds betere instrumenten voor in het aanbestedingsbeleid. De EMVI-methode – gunnen op waarde – is voor opdrachtgevers dé manier om een bepaalde waarde toe te kennen aan een bepaalde geluidreductie, maar bijvoorbeeld aan ook de levensduur van een stil wegdek. Wegbeheer wordt zo ook minder gezien als sluitpost voor het onderhouden van wegen met een bepaald kwaliteitsniveau, maar meer als een factor van belang bij investeringen in stadsontwikkeling.

Geluidreductie op termijn

Frank Kolderie, product manager Verkeer & Milieu bij Struyk Verwo Infra, onderzoekt sinds 2003 de ontwikkeling van stille straatstenen, die dezelfde eigenschappen hebben als standaard betonstraatstenen: een lange levensduur, vormvast en relatief weinig onderhoud. Maar hoe overtuig je de wegbeheerders van de meerwaarde van zo’n innovatie? En hoe geef je de wegbeheerder meer houvast bij de productkeuze? ‘In de huidige reken- en meetvoorschriften geluid is
de geluidreductie Cwegdek gedefinieerd als de som van de initiële geluidreductie Cinitieel en de factor Ctijd, aldus Kolderie. ‘Deze definitie beschrijft de gemiddelde achteruitgang van de geluidtechnische prestatie over de levensduur ten opzichte van de nieuwe situatie. Voor de gemeentefunctionaris die zich bezig houdt met de regels voor geluid is het Cwegdek uiteraard een belangrijk en bekend gegeven. Wat voor de wegbeheerder eigenlijk nog ontbreekt, is een duidelijke vermelding van de te verwachten levensduur van het wegdektype, zodat hij onderhoudsmaatregelen beter kan plannen, maar vooral ook rekening kan houden met de afschrijvingskosten. Een voorbeeld: Een stille asfaltsoort als Dunne Deklagen A heeft op het eerste gezicht nog een goed Cwegdek, maar gaat in de praktijk slechts 8
tot 10 jaar mee, vergeleken met een standaard steen mastiekasfalt (SMA) dat 15 tot 20 jaar meegaat en nauwelijks geluid reduceert.’

Meting Ctijd bevestigt voordelen stille straatstenen

‘Om de wegbeheerder meer inzicht te geven in de levensduur van onze stille betonstraatsteen, Silent Way, hebben wij naast Ciniteel ook een productgebonden Ctijd laten berekenen door ingenieursbureau M+P. Voor een betrouwbaar resultaat zijn onze vijf oudste projecten opnieuw gemeten. Uitgangspunt van de berekening is dat een betonstraatsteen een technische levensduur van 40 jaar heeft en dat verharding vaak na 20 jaar verbeterd en herstraat moet worden. Daarmee komt de akoestische levensduur in feite na 20 jaar teneinde. Met de nieuwe Ctijd-berekening komt het Cwegdek van Silent Way bij 50 km/uur op –2,9 dB uit. Dit is drie keer zo stil als standaard betonstraatstenen en opmerkelijk genoeg net zo stil als Dunne Deklagen A.’ De constructieve eigenschappen zijn vergelijkbaar met een normale betonstraatsteen; wringend verkeer op wegen in woongebieden is daarom geen issue. De poreuze deklaag is cementgebonden en heeft een hoge bestandheid tegen afslijting en vorst-dooi.

Het Cwegdekrapport van Silent Way is goedgekeurd door het RIVM en gepubliceerd op de website infomil.nl. Daarmee heeft het een wettelijke status gekregen en kan het Cwegdekgetal gebruikt worden in contracten en bestekken. Gemeentelijke wegbeheerders die te maken hebben met te hoge geluidbelastingen in 30 km/uur en 50 km/uur zones of vanuit een goede ruimtelijke ordening verplicht zijn maatregelen te nemen hebben zo een extra wapen om geluidhinder kosteneffectief te bestrijden.

Meer informatie?

Download het Cwegdekrapport Silent Way en/of de brochure Silent Way – stille elementenverharding.

 

 

 

 

www.struykverwoinfra.nl – T 0800 – 555 55 54

 

Zie ook de advertentie in de speciale uitgave ‘Verkeer en innovatie’ van Stadswerk Magazine #8. Ook adverteren in onze specials? Neem dan contact op met Albert van Kuijk.