In onze moderne maatschappij is het van groot belang om duurzame en ecologische producten en materialen te gebruiken in de openbare ruimte. Niet alleen de mensen, maar ook de natuur hebben hier baat bij.

Op deze pagina kunt u in de verschillende categorieën informatie vinden en nieuwsberichten lezen over producten en materialen die in de openbare ruimte gebruikt worden.

Duurzaamheid in de openbare ruimte

De verschillende categorieën bestaan niet alleen uit informatie en nieuwsberichten over de duurzame en ecologische producten die in de openbare ruimte gebruikt kunnen worden, maar u kunt ook lezen over de bestaande projectontwikkelingen in de buitenruimte, zoals speelvoorzieningen, straatmeubilair, openbare verlichting en bestrating.

Onderzoek naar aspecten die betrekking hebben tot de openbare ruimte, waaronder onderhoud, bezuinigingen, fuseren van gemeenten, nieuwe initiatieven, maar ook informatie in de wetsbesluiten en -bepalingen met betrekking tot de openbare ruimte vindt u in de diverse categorieën.

Natuurlijk ontbreken nieuws en ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud in de openbare ruimte niet in deze categorieën. Ook nieuws en plannen in de Nederlandse woningmarkt, het laatste nieuws over de bouwsector en monumenten, complexen en kunstwerken, met culturele en historische kenmerken passeren de revue.

  $catname category image

  Van duurzame productontwikkeling tot het bewerkstelligen van een energieneutrale omgeving. Werken aan een gezonde omgeving om ecologisch, economisch en sociaal te groeien in de openbare ruimte. Menselijke activiteiten brengen allerlei natuurlijke processen op aarde steeds vaker uit balans.

  Duurzaamheid in Nederland

  Denk bijvoorbeeld aan ontbossing, verwoestijning, het broeikaseffect, maar ook gewoon schone lucht en schoon water in onze eigen omgeving. Het is zaak om er op lange termijn voor te zorgen dat het leefbaar blijft op aarde. Het is een wereldwijde opgave, maar echte actie komt doorgaans lokaal tot stand. De lokale overheid kan samen met burgers en bedrijven een bijdrage leveren aan een duurzame leefwijze. Bijvoorbeeld door opwekken van wind- en zonne-energie, biogas, energieteelt, afvalscheiding en hergebruik, milieuvriendelijk vervoer, maar bijvoorbeeld ook door te zorgen voor een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes. Duurzaamheid behandelt de schaarste van hulpbronnen om zowel nu als in de toekomst de welvaart te stimuleren. Bij duurzaamheid is er sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

  $catname category image

  Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

  Groen in de openbare ruimte

  De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden. Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

  $catname category image

  In deze categorie vindt u de bestaande projecten in de buitenruimte tot het verbeteren van de leefomgeving met nieuwe initiatieven. U kunt hierbij denken aan vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Het uiteindelijke doel bij projectontwikkeling is het creëren van een aantrekkelijke omgeving waarin het zowel prettig is om te werken en te wonen.  

  $catname category image

  In deze categorie vindt u niet alleen plannen of ontwerpen voor projecten in de openbare ruimte, maar ook van het groene landschap. Gemeentelijke omgevingsvisies, ontwikkelingen in nieuwe of bestaande projecten en actieprogramma's om mensen te laten investeren in de sociale ruimte passeren de revue.

  $catname category image

  Deze categorie beschrijft enkele elementen in de openbare ruimte voor mensen om mee te spelen, bijvoorbeeld schommels en glijbanen, maar ook skateparks en nieuwe initiatieven zoals een betonnen draaitafel voor jongeren. Speelruimte in de openbare ruimte is van groot belang voor zowel jong als oud.

  Spelen in de openbare ruimte

  Een speelruimte is niet alleen een ontmoetingsplaats voor kinderen waar ze lekker hun gang kunnen gaan, maar ook een ruimte waar ouderen en zelfs volwassenen elkaar treffen. Daarom is het van groot belang om speelruimte in de openbare ruimte zo veilig en geschikt mogelijk te maken. Deze categorie beschrijft alle belangrijke nieuws over veilig en speels spelen in de openbare ruimte.

  $catname category image

  Wat speeltuinen voor kinderen betekent, dat is het straatmeubilair voor ouderen. Straatmeubilair is een allesomvattende term voor voorwerpen die in de openbare ruimte voor algemene voorziening zorgen, zoals banken, prullenbakken en paaltjes, maar ook wegaanduidingen mogen in dit rijtje niet ontbreken.

  Straatmeubilair in de openbare ruimte

  Straatmeubilair is onmisbaar in de openbare ruimte en is aanwezig in grote getale in onze samenleving. In deze categorie zullen niet alleen de verschillende straatmeubilair besproken worden die alom vertegenwoordigd zijn in de openbare ruimte, maar er zullen ook specialisten in buitenmeubilair  voorbij komen. Of het nu om prullenbakken gaat of fietsoverkappingen of haltepalen, elk element in de openbare ruimte wordt zo goed mogelijk uitgelicht.

  $catname category image

  Deze categorie bespreekt het onderzoek naar aspecten die betrekking hebben tot de openbare ruimte, waaronder onderhoud, bezuinigingen, fuseren van gemeenten en nieuwe initiatieven. De resultaten worden doorgaans bijgestaan door adviesrapporten naar betrokken instellingen en organisaties.  

  $catname category image

  In deze categorie wordt de nadruk gelegd op de verlichting in de openbare ruimte, zoals lantaarnpalen in stedelijke gebieden of parken. Deze zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verhogen van het gevoel van veiligheid. Openbare verlichting wordt ook steeds vaker ingezet met decoratieve doeleinden.

  Decoratieve verlichting in de openbare ruimte

  Openbare verlichting hoeft tegenwoordig niet alleen een functioneel doel te hebben, het kan ook decoratieve doeleinden hebben, zoals de hoofdingang van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis of de hoge lichtmasten in de binnenstad van Alkmaar. Tevens is de duurzaamheid en energiebesparing een belangrijk aspect in het plaatsen van verlichting in de openbare ruimte.

  $catname category image

  Wetsbesluiten en -bepalingen met betrekking tot de openbare ruimte zijn een aantal onderwerpen waar deze categorie zich op richt. Onderwerpen als investeringen, groenadoptie, ontwikkelingen bij gemeentelijke klachten en bezuinigingen komen veelvuldig aan bod. Ook de nieuwe Omgevingswet en andere wetsbesluiten zullen de revue passeren.

  Wetsvoorstel Omgevingswet

  Veel regels van ruimtelijke plannen zijn tegenwoordig gecompliceerd en onbegrijpelijk. Met de intrede van de wetsvoorstel Omgevingswet wil het kabinet ruimtelijke projecten juist minder gecompliceerd maken  en zodoende ervoor zorgen dat deze projecten sneller starten.

  $catname category image

  Nieuws en ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud van verscheidene elementen in de openbare ruimte, zoals publieke kunstwerken, natuurgrond, openbaar vervoer en cultureel erfgoed.

  $catname category image

  De laatste ontwikkelingen op het gebied van openbaar water worden in deze categorie behandeld. Er wordt aandacht besteed aan onder meer nieuwe initiatieven om waterschappen te bevorderen en aan producten voor watervoorziening in de openbare ruimte. Ook afvalwaterketens komen ter sprake.

  $catname category image

  Alles over de ontwikkeling op het gebied van vervoer, infrastructuur en veiligheid. Lees over ontwikkelingen in het verkeersnetwerk, over initiatieven in het verhogen van de verkeersveiligheid en het tegengaan van verkeersoverlast en over producten voor zowel particulieren als bedrijven.

  Duurzame mobiliteit in de openbare ruimte

  Tegenwoordig is het rijden in een zuinige auto een trend geworden, die jaarlijks maar al te graag overgenomen wordt door meer mensen. In deze categorie bespreken we niet alleen het gebruik van zuinige auto's, maar ook de meest opvallende nieuws over mobiliteit in de openbare ruimte.

  $catname category image

  Deze categorie bespreekt niet alleen de nieuwste straatelementen, zoals tegels en ingebouwde voorzieningen, maar ook de ontwikkelingen omtrent bestrating met betrekking tot de veiligheid bij openbare voorzieningen. Of het nu om beton voor wegenbouw gaat of verwarmde fietspaden. Deze categorie richt zich daar voornamelijk op.

  $catname category image

  Deze categorie bespreekt het laatste nieuws over de bouwsector en alles over de opvallende ontwikkelingen omtrent grote bouwprojecten in de openbare ruimte, zoals het hoogste houten gebouw in Nederland. Duurzaamheid en bezuinigingen komen veelal aan bod, evenals de visie op de stedelijke ontwikkeling in Nederland.

  $catname category image

  Deze categorie behandelt nieuws en plannen in de Nederlandse woningmarkt, over de ontwikkeling van grondprijzen, de huursector, Nederlands vastgoed en het verkoop van nieuwbouwhuizen. Met de woningmarkt wordt ook wel het aantal beschikbare koopwoningen in een bepaald gebied bedoeld.

  Nederlands woningmarkt

  In de woningmarkt zijn verschillende spelers actief, waaronder de overheid, woningcorporaties en grote marktpartijen, maar ook particulieren. Berichtgeving over de woningmarkt betreft doorgaans het nemen van maatregelen om woningleegstand te beperken en om huurders te beschermen.

  $catname category image

  Monumenten, complexen en kunstwerken, met culturele en historische kenmerken zijn een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Tegenwoordig wordt er vaak nadruk gelegd op herbestemming van historische gebouwen en erfgoedzorg, met name in het kader van ruimtelijke ordening.

  Herbestemming cultureel erfgoed

  Met herbestemming wordt bedoeld: het geven van een nieuwe functie aan een bestaand pand. Zodra een gebouw haar functie verliest door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen of het wegvallen van een bedrijfstak, wordt verval voorkomen door er een nieuwe functie aan te geven. Herbestemming gebeurt vaak met een cultureel doeleinde. Het betreft vaak monumentale gebouwen, die voor de herbestemming geheel of gedeeltelijk verbouwd of gerenoveerd moeten worden. Hierdoor kunnen de panden bewaard blijven. Bovendien voorkomen gemeenten onnodige nieuwbouw door herbestemming in stedelijke omgevingen.