Monumenten, complexen en kunstwerken, met culturele en historische kenmerken zijn een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Tegenwoordig wordt er vaak nadruk gelegd op herbestemming van historische gebouwen en erfgoedzorg, met name in het kader van ruimtelijke ordening.

Herbestemming cultureel erfgoed

Met herbestemming wordt bedoeld: het geven van een nieuwe functie aan een bestaand pand. Zodra een gebouw haar functie verliest door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen of het wegvallen van een bedrijfstak, wordt verval voorkomen door er een nieuwe functie aan te geven. Herbestemming gebeurt vaak met een cultureel doeleinde.

Het betreft vaak monumentale gebouwen, die voor de herbestemming geheel of gedeeltelijk verbouwd of gerenoveerd moeten worden. Hierdoor kunnen de panden bewaard blijven. Bovendien voorkomen gemeenten onnodige nieuwbouw door herbestemming in stedelijke omgevingen.

Een straat in het dorp Nagele, waarin voorbeeldprojecten worden gestart voor de ergoedzorg.

De Rijksoverheid is gestart met het uitvoeringsprogramma van de Visie Erfgoeden Ruimte (VER), in samenwerking met provincies, gemeenten en private partijen. Voor de eerste selectie projecten wordt €8,7 miljoen gereserveerd en wordt expertise ingezet vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel… Lees verder