Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

technologie in stad smart city

Het moet groener en duurzamer, daar zijn de meeste mensen het over eens. Juist voor steden is dit een behoorlijke uitdaging. Laat je inspireren door deze 5 steden die tot de groenste steden ter wereld behoren.

bij openbare ruimte redden

De bij wordt met uitsterven bedreigd, wat tot grote schade aan de natuur zou kunnen gaan leiden. Van de 357 Nederlandse bijensoorten is de helft momenteel bedreigd. Gelukkig kunnen we ze een handje helpen: hoe maken we de openbare ruimte… Lees verder

Groene daken de oplossing voor biodiversiteit in de stad

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Vooral in de stad is steeds minder braakliggend terrein en daardoor minder ruimte voor natuur. Rooftop Revolution wil het grootste braakliggende terrein benutten: de daken. Het bedrijf zet zich in om daken te vergroenen.

Column: Ieder dak zijn streekeigen vegetatie

Iedere streek kent zijn eigen vegetatie. In het veenweidegebied staan andere plantensoorten dan op de droge zandgronden. Toch ziet het openbaar groen er in alle steden hetzelfde uit. Een gemiste kans! Wat is er mooier dan de natuurlijke variatie van… Lees verder

zonnepanelen aanleggen Drenthe

De gemeente Coevorden verleende aan Solarfields en Energiestreek via een zogenaamde kruimelprocedure een tijdelijke vergunning voor de bouw van een zonnepark. Hiertegen werd bezwaar ingediend door een plaatselijke melkveehouder. In februari werd de melkveehouder in het gelijk gesteld en de… Lees verder

tiny forest nederland

Sinds 2015 komen er in Nederland steeds meer kleine bosjes bij in de stedelijke omgeving, de zogenaamde Tiny Forests. Een dichtbegroeid bosje van 200 vierkante meter.

gas van gas los

Er is vanuit het Rijk meer financiële en praktische hulp nodig voor het realiseren van aardgasvrije proefwijken, zo stellen de gemeentes waar de aangewezen wijken onder vallen. Bewoners van aangewezen wijken in Wageningen, Woerden en Utrecht moeten vóór 2030 aanpassingen… Lees verder

bomen in de groene stad

Apeldoorn is vorige week benoemd tot European City of Trees: de Europese Bomenstad. Dat werd bekendgemaakt door de internationale vakjury van de organisatie EAC.

Geen Nationale Energieverkenning in 2018

Jaarlijks brengt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Nationale Energieverkenning uit. Een rapport waarin wordt stilgestaan bij de vraag of de overheid op koers ligt om de afgesproken klimaatdoelen te behalen. Dit jaar brengt het PBL geen Nationale Energieverkenning… Lees verder

Luchtkwaliteit (foto van Simon - Wikipedia)

Staatsecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) stelt aanvullende maatregelen binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit voor. In dit programma werken alle lagen van de Nederlandse overheid samen om overal te voldoen aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof.